SOPIMUSEHDOT

ASIAKKUUS LIIKUNTAKESKUS OLOSSA

1. Sopimuksen kesto
Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa yhden kuukauden irtisanomisajalla.
Määräaikainen sopimus on sitova 12 kuukautta, minkä jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa
olevana. Super Oloasiakkaalla on oikeus muuttaa 12 kuukauden määräaikaisen sopimuksen
asiakkuus 6 kuukauden kuluttua sopimuksen alkamisesta edullisempaan asiakkuuteen. Asiakkuutta ei voi irtisanoa tauon aikana.
 
2. Määräaikaisen sopimuksen keskeyttäminen

2.1 Rajoitetun tauotuksen ehdot: Määräaikaisen sopimuksen voimassaolo voidaan keskeyttää
liikuntakyvyttömyyden, loma ja työmatkan sekä tapauskohtaisen harkinnan perustella, jolloin
sopimuksen mukainen veloitus ja Liikuntakeskus Olo:n palveluiden hyödyntäminen katkeavat.
Keskeytyksen minimikesto on 4 viikkoa ja keskeytystä haetaan etukäteen siihen tarkoitetulla
lomakkeella. Liikuntakeskus Olo vahvistaa keskeytyksen kirjallisesti. Tapauskohtaisesti keskeytyksen
syy tulee todistaa kirjallisesti.

2.2 Joustavan tauotuksen ehdot: Määräaikaisen sopimuksen voimassaolo voidaan keskeyttää
milloin vain ilman erityistä syytä, jolloin sopimuksen mukainen veloitus ja Liikuntakeskus Olo:n
palveluiden hyödyntäminen katkeavat. Keskeytyksen minimikesto on 4 viikkoa ja keskeytystä
haetaan etukäteen siihen tarkoitetulla lomakkeella. Liikuntakeskus Olo vahvistaa keskeytyksen
kirjallisesti. Ilman erityistä syytä haettavia sopimuksen voimassaolon keskeytyksiä voi olla yhteensä
enintään 4 kuukautta vuodessa, minkä lisäksi voi hakea lisää keskeytyksiä liikuntakyvyttömyyden,
loma ja työmatkan sekä tapauskohtaisen harkinnan perustella, jolloin tapauskohtaisesti
keskeytyksen syy tulee todistaa kirjallisesti.
 
3. Sopimuksen purkaminen
Asiakkaalla on mahdollisuus purkaa määräaikainen sopimus häntä koskevan poikkeuksellisen ja
yllättävän tapahtuman vuoksi. Tällaisia tapahtumia ovat: muutto ulkomaille tai toiselle
paikkakunnalle, vakava pitkäkestoinen sairaus tai liikuntakyvyttömyys tai muu sellainen
ennakoimaton ja pysyvä elämäntilanteen muutos, jonka vuoksi sopimuksen keskeyttäminen
kohdan 2. mukaisesti ei ole perusteltua. Sopimuksen purkamisen edellytyksenä on lisäksi, että
Liikuntakeskus Olo:lle esitetään purkamisen perusteen osoittavat asiakirjat (esim. virallinen
muuttoilmoitus tai lääkärintodistus) ja että Liikuntakeskus Olo hyväksyy purkamisen perusteen.
Liikuntakeskus Olo varaa oikeuden periä kohtuullisen korvauksen tällaisesta sopimuksen
purkamisesta.
Sopimuksen purkamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti siihen tarkoitetulla lomakkeella, jonka saa
Liikuntakeskus Olo:sta. Sopimuksen purkautuminen astuu voimaan, kun lomake on täytetty ja
allekirjoitettu, Liikuntakeskus Olo on hyväksynyt purkamisen perusteen ja kulkuavain on palautettu.
Liikuntakeskus Olo voi harkintansa mukaan purkaa sopimuksen, mikäli asiakas rikkoo Liikuntakeskus
Olo:n sääntöjä.


4.
Vierailijat
Liikuntakeskus Olo:n asiakkaallaon mahdollisuus tuoda vieras liikuntakeskukselle ilmaiseksi.
Vieraan tulee aina täyttää liikuntakeskuksen vieraskortti. Saman vieraan voi tuoda
liikuntakeskukselle ilmaiseksi yhden kerran, jonka jälkeen vieras maksaa hinnaston mukaisen
vierashinnan. Liikuntakeskuksen asiakas on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattaa
liikuntakeskuksen sääntöjä. Mikäli asiakas tuo liikuntakeskukselle ulkopuolisen henkilön, eikä sille
ole lupaa (= henkilökunnan hyväksymä täytetty vieraskortti), peritään asiakkaalta kutakin tällaista
henkilökäyntikertaa kohden hinnaston mukainen kertamaksu kerrottuna kahdella. Mikäli edellä
mainittu sääntörikkomus toistuu, voidaan asiakkaan sopimus irtisanoa välittömin vaikutuksin.
Liikuntakeskus Olo varaa oikeuden periä kohtuullisen korvauksen tällaisesta sääntörikkomuksesta
johtuvasta sopimuksen purkamisesta.

5. Kulkuavain
Asiakkaan kulkuavainon henkilökohtainen ja sen on oltava mukana tultaessa liikuntakeskukselle.
Asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Kulkuavaimen katoamisesta on sen
havaittuaan välittömästi ilmoitettava liikuntakeskuksen henkilökunnalle. Mikäli kulkuavainta
käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu liikuntakeskukselle kirjallisesti,
peritään asiakkaalta kutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden hinnaston
mukainen kertamaksu kerrottuna kahdella. Mikäli edellä mainittu sääntörikkomus toistuu, voidaan
asiakkaan sopimus irtisanoa välittömin vaikutuksin. Liikuntakeskus Olo varaa oikeuden periä
kohtuullisen korvauksen tällaisesta sääntörikkomuksesta johtuvasta sopimuksen purkamisesta.

6. Hieronnat ja pt-käynnit
VIP Oloasiakkuuteen kuuluva rajoittamaton määrä hierontaa tarkoittaa sitä, että VIP Oloasiakas
voi varata netissä olevan ajanvarausjärjestelmän kautta itselleen maksutta hierontapalveluita
seuraavilla ehdoilla: VIP Oloasiakkaalla saa olla kerrallaan voimassa yksi hierontavaraus ja saman
päivän aikana voi käydä hieronnassa yhden kerran. Käyttämättä jääneitä hierontoja ei voi lunastaa
jälkikäteen, eikä niitä hyvitetä asiakkaalle. Varaus voidaan tehdä mihin tahansa hierontaan
pituudesta ja tyypistä riippumatta. Etu on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle.
Super Oloasiakkaalla on oikeus kerran kalenterikuukaudessa tehdä netissä olevan
ajanvarausjärjestelmän kautta itselleen maksutta ajanvaraus 50 minuutin hierontaan. Kuukauden
hierontaetu on lunastettava kyseisen kalenterikuukauden aikana. Käyttämättä jääneitä hierontoja
ei voi lunastaa jälkikäteen eikä niitä hyvitetä asiakkaalle. Etu on henkilökohtainen eikä sitä voi
siirtää toiselle. VIP Olo-asiakkuuteen kuuluu yksi pt-tapaaminen /kk. Käyttämättömiä tapaamiskertoja ei voi käyttää jälkikäteen seuraavina kuukausina, eikä niitä hyvitetä.

7. Yrityssopimusehdot
Yrityssopimustapauksissa sopijaosapuolet ovat Liikuntakeskus Olo ja asiakas yksityishenkilönä.
Yritys korvaa asiakkaan harjoittelusta yrityssopimuksessa määritellyn määrän. Mikäli asiakas eroaa
yrityssopimuksen alaisesta työpaikastaan tai yritys lopettaa yrityssopimuksen mukaisen osuuden
maksamisen, on asiakas viimekädessä vastuussa maksusuorituksista.

8. Asiakasmaksujen maksaminen
Asiakkaan tulee tehdä elaskusopimus tai suoramaksusopimus pankissaan ja em. sopimukset
astuvat voimaan aina seuraavan kuukauden veloituspäivästä lähtien. Asiakasmaksut veloitetaan 28 päivän välein etukäteen  Liikuntakeskus Olo:n ilmoittamana päivänä. E
laskutus tai suoramaksu alkaa sen jälkeen, kun Liikuntakeskus Olo on vastaanottanut asiakkaan
tekemän elaskusopimuksen tai suoramaksusopimuksen pankilta. Tätä ennen Liikuntakeskus Olo
laskuttaa asiakasmaksun paperilaskulla, josta veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukainen
laskutuslisä. Asiakas vastaa harjoitusmaksusta kokonaisuudessaan myös silloin, jos elaskutus tai
suoramaksu epäonnistuu, vaikka elaskutilin tai suoramaksutilin haltija olisi joku muu kuin asiakas.
Kuukausimaksu voidaan maksaa myös yleisimmillä liikunta ja virkistysseteleillä tai Liikuntakeskus
Olon lahjakortilla. Edellä mainittuja maksuvälineitä kutsutaan näissä ehdoissa
erikoismaksuvälineiksi. Allekirjoitetut setelit voi tuoda henkilökohtaisesti liikuntakeskuksen
vastaanottoon sen aukioloaikoina. Sähköisillä erikoismaksuvälineillä maksettaessa tieto maksusta
siirtyy automaattisesti liikuntakeskuksen tietojärjestelmään.
Erikoismaksuvälineillä maksettaessa maksu lisätään asiakkaan omaan lompakkoon
liikuntakeskuksen tietojärjestelmässä. Maksu kartuttaa asiakkaan lompakon saldoa, joka vähenee
automaattisesti tulevien kuukausien kuukausimaksuissa. Erikoismaksuvälineillä maksettaessa on
maksu suoritettava viimeistään 18 päivää ennen sen kuukauden omaa eräpäivää, mihin haluaa
hyvityksen kohdistuvan. Mikäli maksu suoritetaan myöhemmin, tulee asiakkaan maksaa kyseisen
kuukauden kuukausimaksu laskulla. Tällöin erikoismaksuvälineellä tehty maksu hyvitetään
seuraavien kuukausien kuukausimaksuista. Lompakkoon ladattu erikoismaksuvälinesaldo säilyy
asiakkuuden päättymisen jälkeen tilillä ja on käytettävissä kolmen vuoden ajan.

9. Asiakasmaksujen viivästyminen
Maksujen viivästyessä on Liikuntakeskus Olo:lla oikeus periä asiakkaalta korkolainmukainen
viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, maksaa asiakas
kohtuulliset perimiskulut. Mikäli asiakas huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen
mukaiset maksut, voidaan sopimus irtisanoa välittömin vaikutuksin. Liikuntakeskus Olo varaa
oikeuden periä kohtuullisen korvauksen tällaisesta sääntörikkomuksesta johtuvasta sopimuksen
purkamisesta.

10. Sopimusehtojen ja hintojen muuttaminen
Liikuntakeskus Olo varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimuksen ehtoja ja asiakashintoja. Ehtojen
muutoksista ilmoitetaan asiakkaille vähintään kaksi kuukautta ennen muutosta. Mikäli asiakas
kokee etujensa olennaisesti huonontuneen, voi asiakas irtisanoa sopimuksen välittömin vaikutuksin
yhden kuukauden kuluessa siitä, kun muutoksista on ilmoitettu asiakastiedotteella (sähköposti,
kirje, intranet tms.). Mikäli asiakas ei irtisano sopimusta kuukauden kuluessa siitä, kun ehtojen tai
hintojen muutoksesta on asianmukaisesti ilmoitettu, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset.
Liikuntakeskus Olo on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle arvonlisäveromuutoksen tai
mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta
ennen tällaisten muutosten siirtämistä asiakkaan maksettaviin hintoihin.

11. Ylivoimainen este
Liikuntakeskus Olo ei ole vastuussa ylivoimaisista esteistä, jotka estävät tai rajoittavat asiakasta
hyödyntämästä liikuntakeskuksen palveluita. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen
tapahtuma, jota ei ole voinut ennakoida tai estää kohtuullista huolellisuutta noudattaen.
Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi sota, epidemiat, pandemiat, sisäiset levottomuudet,
luonnonmullistukset, yleinen liikenteen tai tietoliikenteen keskeytyminen, lakko tai muu yhtä
merkittävä ja epätavallinen syy.
Liikuntakeskus Olo:lla ei ole velvollisuutta hyvittää asiakasmaksuja, mikäli se joutuu hetkellisesti
sulkemaan liikuntakeskuksen tai osan liikuntakeskuksesta siellä suoritettavien välttämättömien
huoltotöiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi.

12. Muut yleiset ehdot
Liikuntakeskus Olo:n asiakkuus on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää tai vuokrata toiselle
henkilölle.
Liikuntakeskus Olo:ssa kuntoilu ja liikkuminen tapahtuvat asiakkaan omalla vastuulla.
Asiakas on itse vastuussa siitä, että hän on sellaisessa fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa, että voi
turvallisesti käyttää liikuntakeskuksen palveluja ja liikuntalaitteita.
Asiakkaan tulee noudattaa liikuntalaitteiden käyttöohjeita ja muuta ohjeistusta.
Liikuntakeskus Olo ei vastaa henkilövahingoista, jotka tapahtuvat liikuntakeskuksen tiloissa.
Liikuntakeskus ei myöskään vastaa asiakkaan henkilökohtaisesta omaisuudesta.
Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa nimen, puhelinnumeron, sähköpostin sekä osoitteen
muutoksista.

Ryhmäliikuntatunnit voidaan esittää etänä Liikuntakeskus Olon asiakkaille, ml. Liikuntakeskus Olon etäasiakkaat.

ASIAKKUUS LIIKUNTAKESKUS OLOSSA

Liikuntakeskus Olo:n säännöt

 1. Liikuntakeskuksella tulee käyttäytyä siististi ja hyvien tapojen mukaisesti
 2. Muiden liikuntakeskuksen asiakkaiden häiritseminen ei ole sallittua
 3. Liikuntakeskuksen tiloista tulee poistua aukioloaikojen puitteissa
 4. Erilaisten tuotteiden ja palveluiden kaupustelu liikuntakeskuksella ei ole sallittua
 5. Liikuntalaitteita tulee käyttää käyttöohjeiden ja saadun opastuksen mukaisesti
 6. Omat tavarat tulee säilyttää pukuhuoneen lukollisissa kaapeissa
 7. Säilytyskaappeihin tai pukuhuoneeseen ei saa jättää tavaroita yön yli
 8. Tupakointi ja päihteiden käyttö liikuntakeskuksella ei ole sallittua
 9. Valokuvaaminen liikuntakeskuksella on sallittua vain henkilökunnan luvalla
 10. Alle 16-vuotias henkilö ei saa asioida liikuntakeskuksella ilman erillistä lupaa
 11. Liikuntakeskuksen omaisuutta ei saa tahallisesti vahingoittaa
 12. Ryhmäliikuntatunneilta myöhästyminen ei ole suotavaa
 13. Ulkokengät jätetään liikuntakeskuksen tuulikaappiin
 14. Liikuntasuorituksen jälkeen liikuntavälineet palautetaan paikoilleen

Lue lisää ASIAKKUUKSISTA tai kysy lisää puhelimitse: 050 590 9033